II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
Z CYKLU PRAWO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Wsparcie państwa na rzecz MŚP

7 grudnia 2021 r. 

Mamy nadzieję, że proponowana przez nas inicjatywa ponownie spotka się z Państwa zainteresowaniem! W związku z powyższym zachęcamy do udziału w tym przedsięwzięciu.

Organizatorzy

Patronaty

Informacja na temat Patronatów będzie aktualizowana na bieżąco. 

Patronat medialny

Zobacz zaproszenie na konferencję

Temat konferencji

Panel I

Pomoc kryzysowa

Panel II

Pomoc na rozwój

Panel III

Wsparcie na rzecz MŚP z perspektywy przedsiębiorców 
- praktyczne doświadczenia i wyzwania na przyszłość

Cele konferencji

Forum przedsiębiorców

W odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców, tegoroczna konferencja zostanie uzupełniona o panel dedykowany przedstawicielom organizacji zrzeszających przedsiębiorców.

W ten sposób Rada Programowa pragnie stworzyć przestrzeń do przedstawienia praktycznych doświadczeń przedsiębiorców, a także konkretnych postulatów zmian prawa, które mogłyby zoptymalizować dystrybucję środków publicznych – zarówno w przypadku pomocy kryzysowej, jak również pomocy na rzecz rozwoju. 

Transmisja online

Program konferencji

9:00-9:30

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

9:30-10:40

UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

Prorektor UAM – prof. dr hab. Zbyszko Melosik

Dziekan WPiA UAM – prof. dr hab. Tomasz Nieborak


SŁOWO WSTĘPNE ORGANIZATORÓW

 • Prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska | Prodziekan ds. współpracy i rozwoju, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu
 • Adam Abramowicz | Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców


CZĘŚĆ MERYTORYCZNA SESJI PLENARNEJ

 • Interwencjonizm państwowy. Ewolucja i perspektywy
  Prof. UŚ dr hab. Rafał Blicharz
  | Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 • Rzecznik MŚP jako organ ochrony prawnej i wspierania przedsiębiorczości
  Dr Piotr Lissoń
  | Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu
 • Jacek Silski | Prezydent Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan

10:40-11:00

PRZERWA KAWOWA

11:00-12:30

Opis panelu:

Kryzys gospodarczy wywołany COVID-19 w istotny sposób wpłynął na płynność finansową setek tysięcy przedsiębiorców, w tym na przedsiębiorców zaliczanych do sektora MŚP. Odpowiedzią na to zjawisko była niespotykana dotąd interwencja państwa. Świadczą o tym kolejne “tarcze antykryzysowe”, w ramach których przewidziano różnorodne formy wsparcia. Wśród nich można wskazać m.in.: zwolnienia ze składek ZUS, dofinasowania do wynagrodzeń pracowników, świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, czy świadczenia postojowe.

Należy jednak zauważyć, że nie wszyscy przedsiębiorcy dotknięci skutkami COVID-19 skorzystali z wsparcia ze strony państwa. Przyjęte przez ustawodawcę kryteria ich dystrybucji (np. w oparciu o kody PKD) prowadziły niejednokrotnie do wykluczenia z grona beneficjentów przedsiębiorców, którzy w sposób obiektywny znajdowali się w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej epidemią. Powstałe na tym tle spory rodzą szereg pytań natury prawnej.

Celem I panelu będzie próba zidentyfikowania głównych problemów związanych z dystrybucją środków pomocowych w ramach poszczególnych tarcz antykryzysowych, a także możliwości przeciwdziałania ich występowania w przyszłości. 

Moderator: Prof. dr hab. Bożena Popowska | Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Prelegenci: 

 • Agnieszka Majewska | Radca prawny, Dyrektor Oddziału Terenowego Biura Rzecznika MŚP w Gdańsku, Pełnomocnik terenowy
 • Małgorzata Pawlak | Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu
 • Tomasz Gajdziński | Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu
 • Anna Pankiewicz-Gałązka | Zastępca Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu
 • Filip Siwek | Doradca podatkowy, Wielkopolski Oddział Izby Doradców Podatkowych
 • Dagmara Chmielewska | Zespół Roboczy w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP ds. Pomocy Publicznej udzielanej wg. Kodów PKD, Prezes Stowarzyszenia Branży Eventowej
 • dr hab. Marcin Gołembski | Rada Naukowa przy Rzeczniku MŚP, Katedra Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dyskusja z udziałem wszystkich Uczestników konferencji.

12:30-12:50

PRZERWA KAWOWA

12:50-14:00

Opis panelu:

Odbudowie gospodarek państw członkowskich UE po pandemii COVID-19 mają służyć m.in. środki finansowe dedykowane przedsiębiorcom w postaci dotacji oraz preferencyjnych pożyczek. Przedsiębiocy oczekują na możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia finansowego na działalność gospodarczą. Mowa tutaj przede wszystkim o funduszach przewidzianych w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 oraz w Krajowym Planie Odbudowy, stanowiącym podstawę do dystrybucji środków przewidzianych w ramach europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

W oczekiwaniu na szczegóły dotyczące dystrybucji ww. środków, już dziś znane są główne wyzwania stojące przed państwami członkowskimi UE. Dlatego część przedsiębiorców szuka inspiracji na projekty, które potencjalnie będą mogły być dofinansowane ze środków unijnych w ramach programów krajowych oraz regionalnych czy też ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Celem II panelu jest próba usystematyzowania aktualnego stanu wiedzy na temat potencjalnych możliwości finasowania projektów rozwojowych. W ramach dyskusji zostanie przedstawiona zarówno perspektywa krajowa, jak również unijna. W celu zapewnienia jak najbardziej aktualnych informacji, do niniejszego panelu zaproszono zarówno przedstawicieli instytucji zarządzających i monitorujących system wsparcia, jak również beneficjentów środków rozwojowych i podmioty zaangażowane we wsparcie przedsiębiorców w procesie uzyskiwania dofinansowania i rozliczania projektów unijnych.

Moderator: prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak | Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Prelegenci:

 • Monika Groszkowska | Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej
 • Bartek Czyczerski | Co-Founder at eustrategies
 • Grzegorz Piątkowski | Pełnomocnik Rzecznika MŚP przy Instytucjach Unijnych, Dyrektor Wydziału Analiz Biura Rzecznika MŚP w Krakowie, przedstawiciel Agencji Rozwoju Przemysłu w Brukseli
 • Sylwia Wójcik | Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Paweł Napierała | Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
 • Konrad Bugiera | Fundacja Firmy Rodzinne, członek zespołu w projekcie RESC EWE
 • dr Marek Woch | Dyrektor Generalny w Biurze Rzecznika MŚP
 • Małgorzata Ostrowska Krzewina | doradca podatkowy, Wielkopolski Oddział Izby Doradców Podatkowych
 • Monika Fedorczuk | Konfederacja Lewiatan, ekspert ds. rynku pracy w Departamencie Pracy
 • dr Jakub Rzymowski | Adiunkt w katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Dyskusja z udziałem wszystkich Uczestników konferencji. 

14:00-14:30

LUNCH

14:30-16:00

Opis panelu:

Mimo poprawy sytuacji epidemiologicznej wielu przedsiębiorców nadal pozostaje w trudnej sytuacji gospodarczej. Ponadto, rosnąca liczba zakażeń w związku z tzw. czwartą falą stwarza ryzyko kolejnych obostrzeń. Z drugiej strony jednak w przestrzeni publicznej dostrzegalny jest powolny powrót do sytuacji sprzed epidemii.  

Celem III panelu jest zebranie praktycznych doświadczeń, a także  postulatów zmian prawa, które mogłyby zoptymalizować dystrybucję środków publicznych – zarówno w przypadku pomocy kryzysowej, jak również pomocy na rzecz rozwoju. Szczególne miejsce w tym panelu przewidziano dla przedstawicieli organizacji zrzeszających przedsiębiorców, którzy zaprezentują perspektywy i doświadczenia swoich członków. Ponadto w panelu wezmą udział przedstawiciele nauk prawnych i ekonomicznych, którzy zaprezentują naukowy punkt widzenia na zaproponowane kwestie.

Moderator: Prof. dr hab. Eryk Kosiński | Kierownik Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Wystąpienia wprowadzające przedstawicieli organizacji zrzeszających przedsiębiorców

 • Wioletta Rolewska | Członek Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji
 • Witold Solski | Przewodniczący Komisji Krajowej Związku Zawodowego Samozatrudnionych "wBREw"
 • Piotr Barełkowski | Prezes Zarządu Izby Polskich Przedsiębiorców w Poznaniu
 • Wojciech Kruk | Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Prelegenci: 

 • Wiesław Ratajczak | Zastępca Dyrektora Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej
 • Paweł Chrupek | Radca prawny, Dyrektor Wydziału Interwencyjno-Procesowego w Biurze Rzecznika MŚP w Warszawie
 • Joanna Lipner | Rada Konsultacyjna przy Rzeczniku MŚP, Dyrektor Zarządzający Pikralida sp. z o.o. w Poznaniu
 • Sebastian Nasiłowski | Przewodniczący Zespołu Roboczego w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP ds. Turystyki, Przemysłu Spotkań i Czasu Wolnego, Polska Izba Turystyki
 • Zbyszko Pawlak | Kanclerz Loży Wielkopolskiej, Wiceprezes Zarządu BCC, Business Centre Club
 • Tomasz Limon | Prezes Zarządu organizacji „Pracodawcy Pomorza”

Dyskusja z udziałem wszystkich Uczestników konferencji.

16:00-16:15

PODSUMOWANIE I UROCZYSTE ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

Nie czekaj - zapisz się już dziś!

Liczba miejsc ograniczona. 

Panel Młodych Naukowców

Terminy

21 listopada 2021 r.

termin nadsyłania abstraktów referatów

25 listopada 2021 r.

informacja zwrotna o zakwalifikowaniu referatu do panelu doktoranckiego

15:00-16:15

Opiekunowie sesji:

 • Dr Anna Trela | Adiunkt w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UAM w Poznaniu
 • Dr Izabela Hasińska | Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • Mgr Magdalena Jacolik | doktorantka w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UAM w Poznaniu

Kontakt


Komitet Organizacyjny:

Prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska – Prodziekan do spraw rozwoju i współpracy z otoczeniem Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UAM w Poznaniu
Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
Dr Izabela Hasińska  Pełnomocnik Terenowy Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
Dr Marek Woch – Dyrektor Generalny Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
Dr Anna Trela –
Adiunkt w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego UAM w Poznaniu
r. pr. Kamila Kowalewska  
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
r. pr. Violetta Wabińska-Chmielewska  Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
r. pr. Magdalena Piotrowska  Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Doktoranci w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UAM w Poznaniu:

Mgr Mikołaj Maśliński
Mgr Magdalena Jacolik
Mgr Anna Stachowiak
Mgr Bartłomiej Gawrecki

.